درباره ما

دکتر کرمعلی بهرامی

  • وکیل و مشاور حقوقی
  • مستشار قانونی رسمی
  • عضو سازمان بین المللی وکلا و حقوقدانان
  • عضو مجلس هیئة المحمین العرب الاعلی امارات
  • عضو مجلس هیئة المحکمین الدولی لندن
  • عضو انستیتو دائمی حقوق بشر