تمکین

عمدتا تمکین شامل این موارد هستند:
الف ـ وظايف زن
1ـ تمكين جنسی
2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر
ب ـ وظايف مرد
1ـ انفاق
2ـ پرداخت مهر
3ـ حق قسم
4ـ آميزش

ـ ضمانت اجرايی تكاليف زن.
در صورتي كه زن تمكين ننمايد يعنی يكی از تكاليفی را كه در اثر زناشويی عهده دار است انجام ندهد ناشزه مي گردد.

خودداری از تمكين نشانه سستی پيوند زناشويی و تزلزل اين اتحاد است و هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثری براي آن وجود ندارد.