چک بلامحل

چک در قانون امارات دارای وصف جزایی است . این بدان معنی است که صادر کننده چک در قبال چک صادره مسئولیت جزایی دارد و نمیتواند از این مسئولیت معاف شود. شخصی که به هر طریقی مبادرت به صدور چک در امارات مینماید در صورت بلامحل شدن آن ، تحت تعقیب قرار میگیرد. این نکته از آن جهت مهم است که شاید تصور شود که اگر در موردی مثل معاملات تجاری ، شخص اقدام بصدور چک بنماید و بعد به دلیلی بخواهد آنرا کنسل نماید ، می تواند آنرا پاس ننماید و به عذرهایی مانند تضمینی بودن و یا مشروط بودن چک صادره متوسل شود. توجه داشته باشید که کلیه چکهای صادره در امارات دارای وصف جزایی هستند و صادر کننده در مقابل آن مسئول است. البته مواردی مانند فقدان چک ، سرقتی بودن و یا امانی بودن چک موضوع منصرف از این بحث است ولی آنچه که در این موارد هم لازم است تذکر داده شود این است که قبل از اینکه دارنده چک اقدام به برگشت چک بنماید بایستی از طریق قانونی نسبت به اثبات ادعای امانی و یا مسروقه بودن و یا مفقودی چک اقدام کند و اینکه شخص مدعی ، منتظر باشد تا در موقع شکایت دارنده چک چنین ادعایی را مطرح کند دفاع از او را در مراجع قانونی با دشواری ممکن می کند.
قوانین جزائی چک های بلامحل در ایران و امارات متفاوت است و برای اطلاع از این قوانین از وکلای رسمی امارات مشاوره بگیرید.

راههای مطالبه وجه چک
۱-مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک:
به این نوع اقدام و شکایت به اصطلاح عامیانه شکایت حقوقی مطالبه وجه چک
گفته میشود و به چکی که در مورد آن این اقدام صورت میگیرد چک حقوقی گفته میشود.

۲-شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:

در این اقدام که به اصطلاح به آن اقدام کیفری گفته میشود دارند چک صرف نظر از وجه چک خود مجازات صادرکننده را درخواست میکند.

شرایط لازم برای شکایت کیفری چک بلامحل
رعایت مهلت شش ماه جهت برگشت چک
رعایت مهلت شش ماه برای تقدیم شکوائیه
بدون تاریخ نبودن چک
تضمینی نبودن چک
به روز بودن چک
بدون مبلغ نبودن چک
بانکی بدون چک
موارد فوق در مورد شاکی چک در قانون ایران است ولکن در مورد حقوق شاکی چک در امارات بایستی تاکید کرد که شاکی میتواند نسبت به اقدام جزایی و مدنی در محاکم اقدام کند و در قانون چک امارات چک ضمانتی وجود ندارد و این نوع از چک ها هم کیفری است.
اقدامات دارنده چک کیفری
گرفتن دستور جلب صادرکننده
توقیف اموال
ممنوع الخروجی
محکومیت به مجازات حبس
محکومیت به نداشتن دسته چک

۳-مراجعه به اداراه اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه:
دارنده چک در ایران علاوه بر دو اقدام مذکور در بالا میتواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید.
به موجب قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اجرای آن دارند سند لازم الاجرا از جمله چک و سند ازدواج ، حق خواهد داشت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح شکایت اجرای سند خود را از این اداره خواسته و اقدام به توقیف اموال و در نهایت وصول طلب خود بنماید ولی برابر قوانین چک امارات ، بایستی ضمن شکایت جزایی به اتهام صدور چک بلا محل ، اقدام به طرح دعوی مطالبه چک هم نمود تا متهم در دو مرجع قانونی جزایی و مدنی محکوم گردد.

مفقودی چک

همانطور که در سایر بخش های مربوط به چک توضیح داده شد ، چکهای صادره در امارات برابر قوانین موجود، کیفری محسوب شده و توسل به ادعای مفقودی ، سرقت ، امانی بودن و …. نمیتواند موثر در موضوع باشد مگر اینکه قبل از اینکه دارنده چک اقدام به شکایت کیفری نسبت به چکهای مورد ادعا نموده باشد شما با اعلام قانونی نسبت به اخذ مستندات قانونی جهت دفاع در موقع نیاز اقدام کنید.در مواردی مانند مفقودی و یا مسروقه شدن چک ، شما بایستی به یکی از مراکز شرطه که معمولا در حوزه محل مفقودی و یا سرقتی چک است مراجعه نمایید و با تحقیقات انجام گرفته توسط شرطه ، یک گواهی تایید اعلام مفقودی و یا سرقتی بودن چک صادر میشود و شما با ارایه آن به بانک اقدام به مسدود کردن وجه آن چکها در بانک مربوطه مینمایید. توضیح اینکه در امارات شما نمیتوانید بدون ارایه این گواهی ، به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چکهای مفقودی و یا مسروقه را بدهید و بانکه بدون ارایه گواهی از مرکز پلیس مربوطه در این خصوص اقدامی نمی کنند. بعد از اینکه مراحل قانونی توسط شاکی طی شد و گواهی های مربوطه به بانک تحویل شد ، بانک نسبت به مسدود بودن حساب بانکی مربوطه نسبت به چکهای اعلامی اقدام میکند و در موقع مراجعه دارنده چک به بانک جهت وصول مبلغ چک مراتب به او اعلام و او میبایستی برای وصول مبلغ چک از طریق قانون اقدام کند.بعضا مشاهده میگردد بعضی از اشخاص بعد از صدور چک نسبت به اعلام کذب مفقود شدن و یا سرقتی بودن اقدام میکنند که در این حالت در صورت اثبات ، به مجازات قانونی مربوطه محکوم می شوند.