جرائم مواد مخدر

۱-کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی.

۲-وارد کردن , ارسال , صادر کردن , تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.

 ۳-نگهداری , حمل , خرید توزیع , اخفاء , ترانزیت , عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.

۴-دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.

۵-استعمال مواد مخدر یا روانگردان های غیر دارویی به هر شکل و طریق , مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶-تولید , ساخت , خرید , فروش , نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی.

۷-قراردادن یا پناه دادن متهمین , محکومین مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی که تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده اند.

۸-امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

۹-قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

انواع مواد مخدر در ایران 

منظور از مواد مخدر در قانون , کلیه مواردی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر , شناخته و اعلام می گردد.

 لیست داروهای مخدر در امارات

 داروهای ممنوعه در امارات عربی متحده

متادون

فنتانيل

مورفين

پتيدين

كدئين

دكسترومتورفان

فنوباربيتال

باربيتالها

ديفنوكسيلات

آمفتامين‌ها

متيل فنيديت

مپروبامات

اتينامات

پنتازوسين

آلپرازولام

كلونازپام

كلوبازام

ديازپام

استازولام

فلورازپام

لورازپام

ميدازولام

اكزازپام

تمازپام

كلوديازپوكسايد

استامينوفن كدئينه

آلپرازولام (قرص)

آمانتادين (كپسول)

آمي تريپتيلين (قرص)

آسپرين كدئينه (قرص)

آتراكوريم (آمپول)

باكلوفن (قرص)

بي پريدين (آمپول)

بي پريدين (قرص)

كلرديازپوكسيد (قرص)

كلرپرومازين (آمپول)

كلرپرومازين (قرص)

كليدينيم سي (قرص)

كلوميپرامين (قرص)

كلونازپام (قرص)

دكسترومتورفان (شربت)

دكسترومتورفان پي (شربت)

دكسترومتورفان (قرص)

ديازپام (آمپول)

ديازپام (قرص)

ديفنوكسيلات (قرص)

اوربيافين

آرتين تري هگزوفنيديل

دكسپين (كپسول)

فلووكسامين (قرص)

فلوكستين (قرص)

فلوكستين (كپسول)

فلوفنازين (قرص)

فلوفنازين (آمپول)

هالوپريدول (قطره)

هالوپريدول (قرص)

هالوپريدول (آمپول)

هيدروكسي زين (شربت)

هيدروكسي زين (آمپول)

هيدروكسي زين (قرص)

ايمي پرامين (قرص)

كتامين (آمپول)

ليتيوم كربنات (قرص)

لورازپام (قرص)

مپروبامات (قرص)

متوكاربامول (آمپول)

متوكاربامول (قرص)

ميدازولام (آمپول)

نورتريپتيلين (قرص)

اكزازپام (قرص)

پانكورونيوم (آمپول)

پاروكستين (قرص)

پرفنازين (آمپول)

پرفنازين (قرص)

فنوباربيتال (شربت)

فنوباربيتال (قرص)

فنوباربيتال (آمپول)

فني تونين كمپاند

پريميدون (قرص)

پروپوفول (آمپول)

رميرون (قرص)

تيوپنتال (آمپول)

تيوپنتال (قرص)

تيوريدازين (قرص)

تيوتيكس (كپسول)

ترامادول (قرص)

ترامادول (آمپول)

تري فلوپرازين (آمپول)

تري فلوپرازين (قرص)

تري هگزيفنيديل (قرص)

تريميپرامين (قطره)

تريميپرامين (قرص)

والپروات سديم (قرص)

ترامادول هيدروكلرايد

كيمادرين

هشدارهای قانونی

با توجه به مقررات مختلف کشورها، بهتر است مواد مخدر را موادی بدانیم که برابر مقررات قانونی کشورها برای آنها مجازات تعیین شده است.از مخدر بودن موادی مانند تریاک ، هروئین ، حشیش وامثالهم بحثی نیست ولی مخدراتی که در لیست های مخصوص اعلام شده اند ازجمله موادی هستند که در قوانین ایران وخصوصا قوانین امارات برای آنها مجازات تعیین شده است. توجه داشته باشید که بعضی ازداروهای مجاز در ایران مانند کدئین، دیازپام و امثالهم برابر قانون کشور امارات ، مخدر محسوب می گردند وبرای آنها مجازات های شدیدی درنظر گرفته شده است لذا قبل ازمسافرت به امارات متحده عربی ،  حتما از فهرست داروهای ممنوعه اطلاع حاصل نمائید. درصورت لزوم استفاده از داروهای ممنوعه ( منظور مخدرات نیست بلکه داروهایی هستند که در فهرست داروهای ممنوعه در امارات قرار دارند اگرچه حتی ممکن است برابر قوانین ایران آن موارد مجاز باشند مانند استامینوفن کدیین ) ، می بایستی ابتدا مجوز قانونی لازم را از مراجع قانونی اخذ نمائید و سپس با تائید و ترجمه قانونی به زبان عربی و کسب مجوز از دولت امارات به مقدار مورد مجاز که اعلام کتبی می کنند اقدام کنید. توجه داشته باشید این توجیه که در ایران ، داروی خاص آزاد است نمی تواند دلیل قانونی بر حمل آن به امارات باشد ، نیز اینکه قوانین در این مورد بسیار شدید هستند مراقبت برای ایمنی خودتان مفید است و نیز توجه داشته باشید که این لیست همیشه به روز رسانی می شود و قبل از هر گونه همراه آوردن این داروها و داروهای مشابه از ممنوع بودن یا نبودن آن از طریق مقتضی اطلاع حاصل پیدا کنید.