عقد تاسيس

ثبت شركت و اقامت
 

انواع شركت
انواع اقامت
اقامت امارات
ثبت شركت
امتیازات شرکت
خرید شرکت
عقد تاسيس
سهم شرکای شرکت
کنسلی شرکت
كفيل
هشدارها

عقد تاسیس یا همان اساسنامه از لزومات اصلی ثبت یک شرکت تجارتی در همه کشورها و بالاخص در امارات است. عقد تاسیس در واقع شرایط توافق قانونی شرکای شرکت است که توسط دوایر حکومتی هر کشوری برای ثبت شرکت های خارجی در آن کشور وضع می گردد. عقد تاسیس شامل حالت های مختلی است که در صورت وقوع ، طرفین می توانند از آن شروط استفاده بنمایند .

این شروط معمولا در بر گیرنده مسئولیت های قانونی طرفین شرکت در مقابل یکدیگر و نیز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث است . با توجه به این اساسنامه می توان از حدود اختیارات قانونی هر یک از شرکای شرکت اطلاع پیدا کرد و در مواقع لزوم برای انعقاد هر نوع تعهد و قراردادی از صلاحیت او برای امضای قرارداد از طرف شرکت ، اطمینان حاصل نمود.با توجه باینکه عقد تاسیس و یا اساسنامه ، مهمترین رکن شرکت در امارات می باشد فلذا شایسته است که در تنظیم قانونی آن حتما از وکلای آشنا به امور ثبت شرکت ها مشورت گرفت .