سهم شرکای شرکت

ثبت شركت و اقامت
 

انواع شركت
انواع اقامت
اقامت امارات
ثبت شركت
امتیازات شرکت
خرید شرکت
عقد تاسيس
سهم شرکای شرکت
کنسلی شرکت
كفيل
هشدارها

همانگونه که در بخش های دیگر در این قسمت اشاره شد، برای ثبت شرکت بایستی شرکای آن دارای سهام توافقی تعیینی باشند. اینکه شرکت بایستی حداقل از تعداد دونفر تشکیل شده باشد تا بتوان بر آن اطلاق نام شرکت نمود و مقررات قانونی شرکتها را بر آن اعمال نمود ، لذا هر یک از شرکای شرکت بایستی ضمن توافق در هنگام تنظیم عقد تاسیس یا اساسنامه میزان آنرا مشخص کند.

در شرکتهایی که در مناطق آزاد تشکیل میگردد سهم مالکیتی مالک صد درصد سهام می باشد و در شرکتهای مناطق عادی ، میزان این مالکیت چهل و نه درصد برای شریک مالک خواهد بود چرا که الزاما سهم کفیل اماراتی بعنوان شریک پنجاه و یک در صد است و با این اوصاف ، سهم شزیک چهل و نه درصد است که در صورت تقسیم این سهام مابین شرکای دیگر ، این میزان از سهم مابین شرکای دیگر به نسبت توافقی تقسیم میگردد.