شاکی اینترپل

شاکی اینترپل اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که با طرح شکایت علیه کسی که از محل مورد شکایت متواری شده و به او امکان دسترسی قانونی موجود نیست ، در صدد است تا از طریق مجاری قانونی و خاص پلیس اینترپل نسبت به شناسایی آدرس سکونت و یا استقرار متهم در خارج ، او را تحت تعقیب قرار بدهد و امکان اجرایی و عملی شدن حکم صادره و یا رسیدگی قانونی را فراهم آورد.

در این حالت شاکی ممکن است شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی . نیز شکایت ممکن است واقعا حقیقت داشته باشد و یا اینکه شاکی با توسل به بعض دلایل ، از ابهامات موجود در پرونده سوء استفاده کند و با طرح ادعاهای کاذب و یا تغییر حقیقت واقع ، طرف خود را بعنوان متهم تحت تعقیب قرار بدهد. در این حالت درایت و دقت قاضی رسیدگی کننده در هر کشوری بسیار درخور توجه است و اقتضا دارد تا قضات اینگونه پرونده ها در این موارد توجه وافری مبذول دارند و بر اساس تجربیات شایسته ای که در مسند قضاوت آموخته اند حق را تشخیص بدهند و اجازه ندهند تا شاکی  ناحق از طریق توسل به مراجع قانونی و فریب آنها به خواسته خود برسد و البته در عین حال نیز بایستی در مقام قضاوت ، حقوق شاکی حقیقی که توسط متهم متواری تضییع شده است را احقاق نمایند و با دستور احضار و جلب قانونی متهم ، حقوق شاکی را تامین کنند. احتمال طرح شکایت واهی علیه شخصی که بدلایل مختلف امکان حضور در محل مورد شکایت را ندارد، از آن جهت صورت می گیرد که زمانی که شکایتی علیه شخص ساکن خارج از محل اقامت شاکی مطرح گردید . طرف مقابل شاکی ، که بعنوان متهم تحت تعقیب اینترپل قرار میگردد متحمل نوعی فشار روحی می شود که مجبور می شود خواسته خواهان را مستجاب کند و بر این اساس اگر شاکی ادعای حقی دارد که واقعا تضییع شده بایستی با رعایت انصاف و طی طریق قانونی از طریق مراجع تحقیقاتی و قضایی برای احقاق حق خود اقدام کند و از طرفی بایستی ترتیبی اتخاذ شود تا چنانچه شخصی به ناحق ادعایی علیه کسی مطرح نمود با اثبات کذب ادعا به مجازات قانونی خود برسد که این طریق به ثواب و صواب نزدیک است.