طلاق در امارات

برای طلاق در امارات هم به دو طریق میتوان تقاضای طلاق کرد. یکی اینکه طرفین با توافق کامل تصمیم بر این امر دارند که در اینصورت از محکمه شرعی مسلمین تقاضای صدور حکم طلاق می نمایند و یا اینکه با طرح اختلاف در دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می کنند.

در اینصورت ، محکمه امارات وارد رسیدگی شده و از طرفین می خواهد تا با تعیین داور وضعیت امکان یا عدم امکان ادامه زندگی مشترک را به دادگاه ارایه نمایند.دادگاه هم با وصول این نظریه در خصوص خواسته طلاق مبادرت به صدور حکم می نماید.

برای ایرانیانی که تقاضای طلاق در محاکم امارات دارند هم روال بهمین صورت است و دادگاه با تعیین تکلیف در مورد همه موارد قانونی منجمله نفقه ، مهریه ، حضانت و… مبادرت بصدور حکم می نماید.