ضرورت وصيت

وصيت نامه

ضرورت وصيت
وصيت مسلمين
وصيت غير مسلمين
مدارك لازم
اجرائات
وصيت نامه قانونى

وصیت نامه سند قانونی است که هر فردی برای تعیین تکلیف امور شرعی و امورات مالی و شخصی خود برای بعد از مرگ خود تنظیم میکند.
ضرورت تنظیم وصیت نامه در اسلام نیز امری مستحب عنوان شده است . برای هر شخص مهم خواهد بود که بعد از مرگش برای اموال و تعلقاتش چه اتفاقی خواهد افتاد. هر شخص تا حدودی که قانون مشخص می کند می تواند در وصیت نامه خود نسبت به اموال و امورات خود تعیین تکلیف کند تا ورثه و اولاد او پس از مرگ به آن عمل کنند .در این مطلب با اشاره به انواع وصیت نامه و ضرورت تنظیم آن اطلاعاتی را در اختیار خوانندگان قرار خواهیم داد.
هر فرد لازم است که نسبت به قانون تنظیم وصیت نامه آگاهی نسبی داشته باشد تا به درستی آن را تنظیم کند.

وصیت نامه:
وصیت نامه ها به سه نوع نوشته میشوند:

وصیت نامه خود نوشت: الف.
نوعی از وصیت نامه است که توسط خود شخص وصیت کننده نوشته میشود(موصی) ، با دستخط خود .
همراه با ذکر تاریخ دقیق روز ، ماه و سال است نوشته و امضا می شود.
لازم به ذکر است که وصیت نامه بدون امضا از درجه اعتبار ساقط است.

ب. وصیت نامه رسمی :
این نوع وصیت نامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی نوشته و به ثبت می رسد.

پ. وصیت نامه سری:
این نوع وصیت نامه با دست خط شخصی دیگر نوشته می شود
که در هر صورت می بایست به امضاء موصی برسد و شخص می تواند پس از نوشتن وصیت نامه آن را در صندوق امانات نگه داری کند.
افرادی که توانایی حرف زدن ندارند از انجام وصیت نامه سری معذور هستند،
همچنین اشخاصی که سواد ندارند از نوشتن وصیت نامه خود نوشت و سری معذور می باشند.

ت. وصیت عهدی چیست ؟
در این نوع وصیت فرد یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مامور می کند که به او( وصی ) نیز می گویند.
به عنوان مثال شخص مورد اعتماد خود را به عنوان وصی خود انتخاب می کند.
تا بعد از فوتش وظیفه پرداخت بدهی ها را به عهده بگیرد.
د. وصیت تملیکی چیست ؟ 
در این نوع وصیت موصی بخش معینی از مال خود را برای بعد از فوتش به شخصی دیگر به صورت رایگان می بخشد، که تا حدودی تکلیف اموال خود را مشخص می کند.

ارزش وصیت نامه چه زمانی مشخص می شود ؟
تا زمانی که شخص زنده است نسبت به اموال خود مختار و تصمیم گیرنده است، موصی تا زمانی زنده است هر تغییری می تواند در وصیت نامه ایجاد کند ،در واقع هدف فرد از نوشتن وصیت نامه تعیین تکلیف اموال بعد از مرگ، به منظور جلوگیری از تنش و اختلاف در خانواده می باشد.

شاهد در وصیت نامه
وصیت نامه اگر با حضور شاهد نوشته شده باشد و به امضای شاهدین رسیده باشد از نظر قانونی مشکلی خواصی برای اجرا نخواهد داشت.
این نکته را باید در نظر داشت که صرف اذعان شاهد به وجود وصیت نامه ملاک قانونی نیست، در وصیت نامه می بایست تاریخ دقیق روز و ماه و سال تنظیم و امضا و اثر انگشت فرد موصی در آن وجود داشته باشد.