خیانت در امانت

خیانت در امانت به اشکال مختلفی واقع می شود.

اتلاف: از بین بردن عمدی مال به ضرر امانت دهنده .

مفقود: از دسترس خارج کردن یا مفقود کردن مال سپرده شده.

تصاحب: برخورد مالکانه ی امین با مال سپرده شده . مثلا سند ملکی به عنوان امانت و نگهداری به امین سپرده شود ولی او ملک را اجاره دهد و از اجاره بها سود ببرد.

استعمال: امین مالی را که به وی سپرده شده و مکلف به حفظ و نگهداری از آن بوده  را به ضرر مالک استفاده کند مثلا دارنده  خودرو ان را در پارکینگ فردی به امانت پارک کند ولی امین از آن خودرو استفاده کند و یا در صورتی که بنا بوده مال صرفاً در جهت مشخصی یا با شرایط خاصی استفاده شود ولی امین آن را در جهت دیگری استفاده کند مثلا چنانچه چک ضمانت حسن انجام کار به کارفرما داده شود اما کارفرما آن را به عنوان طلب شخصی خود به اجرا بگذارد.

عدم استرداد مال : علی رغم مطالبه ی امانت دهنده ، امین مال از بازگرداندن ان خودداری کند.

 البته قابل ذکر است که تمامی این موارد باید با قصد وسوء نیت باشد وگرنه جرم محقق نشده و صرفاً می توان از طریق حقوقی ضرر و زیان یا استرداد مال را مطالبه کرد.

مجازات خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت شش ماه تا سه سال حبس می باشد هم چنین اگر امانت گذار از جرم متضرر شده باشد نیز می توان علاوه بر محکومیت کیفری خسارت ضرر و زیان  یا استرداد مال را نیز مطالبه کرد.