امتیازات شرکت

ثبت شركت و اقامت
 

انواع شركت
انواع اقامت
اقامت امارات
ثبت شركت
امتیازات شرکت
خرید شرکت
عقد تاسيس
سهم شرکای شرکت
کنسلی شرکت
كفيل
هشدارها

ثبت و فعالیت شرکتهای تجارتی در اکثر مناطق دنیا با وصف مالیات های زیادی که قوانین آن کشورها بر آنها وضع کرده یکی از عوامل مهمی است که باعث شده تا سرمایه گذاران و تجار به سمت تجارت در امارات از طریق ثبت شرکتهای تجاری اقدام نمایند. عدم شمول مالیات های سنگین آنگونه که در اکثر کشورها وجود دارد و یا در حالت وضع شدن است ، تمایل به تجارت در امارات را بیشتر نموده است. تجار از این رهگذر خود را از پرداختهای مالیات های سنگینی که به سبب تجارت هایشان بایستی پرداخت کنند رهایی داده و با احساس بهتری در امارات به تجارت مشغول هستند.

سهولت انجام امورات اداری مربوطه در این زمینه هم عامل مضاعفی شده تا این تمایل به تجارت بیشتر شود.

هزینه های کمی که تاجر در امارات تحت عناوین مختلف منجمله کفالت کفیل و تجدید لایسنس و اجاره آفیس و امثالهم بایستی پرداخت کند در مقابل مالیات هایی سنگینی که همان تاجر در شرایط مشابه ، میبایستی در کشورهای دیگر پرداخت کند نیز از عوامل مشوق تجار به تجارت در امارات عربی متحده است.