مهريه و نفقه

مهریه مالی است که همزمان با ازدواج پرداخت آن از طرف مرد به زن شرط می شود و زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه است و در واقع نوعی الزام قانونی است که طرفین بر میزان آن توافق می کنند.زوجه به مجرد عقد نکاح مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن صورت دهد.

انواع مهریه

مهر المسمی
مال معین و مشخص است که زن و شوهر بر آن توافق میکنند. طلاق پس از نزدیک زوجه را مستحق کل مهرالمسمی میکند و قبل از نزدیکی مستحق نصف آن است.


مهر المثل
هرگاه بر مهریه توافق نشود و در عقدنامه ذکر نگردد مهریه بر حسب عرف بر اساس وضعیت زوجه تعیین میشود.(توسط کارشناس رسمی)


مهر المتعه
زمانی که مهریه تعیین نشده و طلاق قبل از نزدیکی باشد.

راه های مطالبه مهریه
به دو طریق میتوان نسبت به مطالبه مهریه اقدام کرد:
۱-دادگاه خانواده که زوجه با دادخواست حقوقی آن را مطالبه می نماید .
۲-اجرای ثبت اسناد رسمی .

راه های توقیف اموال بابت مهریه
• در صورت عدم تادیه مهریه توسط زوج، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج تقاضای توقیف اموال او را بنماید.
• حقوق ماهانه زوج اگر شوهر متاهل باشد یک چهارم و اگر نه یک سوم آن تا زمانی که شوهر همسری اختیار نکرده قابل توقیف است.
• اگر شوهر مالی داشته باشد که زوجه احتمال می دهد اقدام به فروش یا انتقال آن کند، می تواند درخواست صدور قرارتامین خواسته مطرح نماید که در این صورت مال مذکور تا زمان تعیین تکلیف و صدور حکم دادگاه توقیف می شود که در صورت عدم پرداخت به طرق دیگر تامین مهریه از محل آن امکان پذیر است.
• اموال زوج نباید جزو مستثنیات دین باشد .
• اگر زوج ادعای اعسار کند و اعسار او پذیرفته شود این رای موقتی است و هر زمان که استطاعت یک جا داشته باشد مکلف است آن را پرداخت کند.


نفقه

نفقه یعنی هزینه های زندگی زن و فرزند و در قانون مدنی در ماده ١١٠٧ اصلاحی سال ١٣٨١ اینگونه تعریف شده است:
“نفقه زوجه عبارت است از تمام احتیاجات متعارف زن که متناسب با وضعیت زن باشد از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا نیاز به واسطه نقصان یا بیماری.
شرایط تعلق نفقه به زن
برای تعلق نفقه به زن دو شرط زیر لازم است:
عقد دائمی باشد
زن از مرد تمکین نماید

«تمکین زن از مرد یعنی انجام وظایف زوجیت وهرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.