طلاق در ایران

در ایران ، زمانی که زوجین در اثر وقوع اختلافاتی که موجبات عسر و حرج زندگی آنها را فراهم کند تصمیم بر طلاق بگیرند از دو حالت بیرون نیست . یکی اینکه آنها تمایل دارند با توافق از یکدیگر جدا شوند که در این حالت طرفین به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم طلاق توافقی می نمایند و نیز حالتی که طرفین بر اثر وقوع مشکلات حاد که ادامه زندگی را دشوار کند از دادگاه تقاضای طلاق مینمایند. در این مورد ، دادگاه بر اساس مقررات قانونی با ارجاع امر به داوری و انتخاب داور از سوی طرفین و اجرای تشریفات قانونی اقدام به صدور حکم طلاق م نماید. در هر یک از این دو حالت وضعیت مهر و نفقه و حضانت فرزندان و… به توافق – در حالت اول – و بنا بر حکم دادگاه – در صورت صدور حکم دادگاه – مشخص می شود.

حق و حقوقی که به زوجه در صورت طلاق تعلق می گیرد بر اساس قوانین کشورها متفاوت است و بایستی از وکیل خود سوال کنید.

نحوه طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

۱-    اگر زن و شوهر ایرانی هر دو مقیم خارج از کشور باشند و قصد طلاق توافقی داشته باشند می توانند با تکمیل فرم وکالت در سامانه میخک وزارت خارجه به شخص واحد یا هر کدام به یک نفر اعم از وکیل یا غیر وکیل وکالت بدهند تا آنها با مراجعه به دادگاه خانواده ایران در هر شهر با اجرای تشریفات مربوطه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق توافقی بنمایند البته روش دیگری در این مورد وجود دارد و آن این که مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده زوجین از کنسولگری ایران نشانی و مشخصات مراکز یا اشخاص صلاحیت دار برای اجرای صیغه طلاق را اخذ کنند و پس از مراجعه و اخذ گواهی اجرای صیغه طلاق مجددا با درخواست کتبی ثبت طلاق به کنسولگری ایران بدهند. همچنین می توانند به محکمه دبی مراجعه و این درخواست را مطرح و حکم طلاق توافقی بگیرند ولکن با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده ایران لازم است که این حکم با رعایت تشریفات قانون ایران تنظیم شود که شامل اجرای صیغه طلاق در نزد مراجع ذیصلاح و ثبت در سیستم اسناد سجلدی ایران هست.

۲-   اگر زن مقیم خارج است و زوج خواه مقیم خارج یا ایران با طلاق موافق نیست: در این حالت زوجه می تواند با ارسال وکالت در طلاق برای شخصی در ایران و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده تقاضای طلاق یکطرفه از جانب زوجه کند یا زن می تواند در دادگاه کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است و تنفیذ می شود که قوانین ایران رعایت شده باشد.
در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است بایستی از اول دادخواست طلاق از جانب زوجه در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی تنفیذ نشده برای اخذ طلاق در دادگاه های ایران موثر است.

۳-  اگر  شوهر مقیم خارج از کشور است و زوجه خواه مقیم ایران یا خارج از کشور و طلاق از نوع توافقی نیست با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق برای ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است
زوج می تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت اقدام به ثبت دادخواست طلاق از طرف زوج نماید یا اگر زوجه مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه نماید و رای طلاق به درخواست خود را اخذ نماید و سپس حکم طلاق را در محکمه کشور مقیم تنفیذ نماید.