اعسار از پرداخت مهریه

اگر چه برابر قوانین الزام آور در قوانین ایران و امارات پرداخت مهریه توسط زوج به زوجه الزامی است و در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه ، قوانین مربوطه او را با راهکارهای قانونی الزام به پرداخت آن می نمایند ولکن بموجب قوانین دیگری ، ترتیبی اتخاذ شده تا در صورت اثبات ناتوانی زوج از پرداخت مهریه ، این محکومیت در قالب اعسار از پرداخت مهریه مطرح و در صورت اثبات ، زوج محکوم به پرداخت اقساطی مهریه می شود .